FAQ about solar energy system

FAQ
FAQ about solar energy system

FAQ about solar energy system in English:

 1. What is Lite Lion Solar? Lite Lion Solar is a system that generates electricity using solar panels and batteries.
 2. How does the system differ from traditional solar energy equipment? From the outside, everything looks almost the same, but Lite Lion Solar produces 3 times more electricity per year with the same amount of panels.
 3. What kind of solar panel is suitable for the Lite Lion Solar system? All commercial solar panels work in the system.
 4. Why can a panel with e.g. 20% efficiency produce so much more energy? The efficiency of the system increases compared to the energy provided by the panel. The features of the panel itself remain unchanged.
 5. Does the equipment have moving or wearing parts? Lite Lion Solar is based on electrical components, but does not use moving parts. That’s why it has a very long lifetime, even over 20 years.
 6. How does the Lite Lion Solar system work? The system is based on solar energy, but also on other physical phenomena. A more precise method of operation is commercially protected.
 7. Is the system dangerous, does it emit radiation? Lite Lion Solar does not contain radioactive components. Due to the way it works, even its heat output is lower than the waste heat caused by traditional devices.
 8. Can the equipment be placed outside over the winter? Winter in the north is cold, below 0° C. The components of the system, apart from the solar panels, cannot be placed in a place where the temperature can drop below 0° C for more than 24 hours.
 9. Is the Lite Lion Solar system expensive? Compared to the achieved annual amount of energy / area of solar panels, the system is cheaper than any other option. Compared to the output power alone, the system costs more because the batteries used as back-up power are always included in the price.
 10. We already have solar panels that are 4 years old. Does everything have to be replaced? The system can be updated to a new one without changing the panels. By replacing the old charger with the Lite Lion Solar charger and adding the inverter and batteries, the system produces 3 times as much energy per year compared to the previous one.
 11. When will the equipment be available? Mass production starts as soon as the factories are ready. Most likely during 2025.
 12. Where can you learn about the operation of the device? Currently, the demonstration equipment is in Kaunas, Lithuania. If necessary, we can organize a presentation event in the country of your choice, depending on the circumstances. Contact us.

Usein kysytyt kysymykset suomeksi:

 1. Mikä on Lite Lion Solar? Lite Lion Solar on sähköenergiaa tuottava järjestelmä, joka perustuu aurinkopaneeleihin ja akkuihin.
 2. Miten järjestelmä eroaa perinteisestä aurinkoenergialaitteistosta? Ulospäin kaikki näyttää melkein samanlaiselta, mutta Lite Lion Solar tuottaa 3-4 kertaisen määrän sähköä vuodessa samalla määrällä paneeleja.
 3. Minkälainen aurinkopaneeli sopii Lite Lion Solar järjestelmään? Kaikki nykyisin kaupallisessa käytössä olevat aurinkopaneelit toimivat järjestelmässä.
 4. Miksi esim. 20 %:n hyötysuhteen paneeli voi tuottaa niin paljon enemmän energiaa? Järjestelmän hyötysuhde nousee verrattuna paneelin antamaan energiaan. Itse paneelin ominaisuudet säilyvät ennallaan.
 5. Onko laitteistossa liikkuvia tai kuluvia osia? Lite Lion Solar perustuu sähkötekniikan komponentteihin, mutta siinä ei käytetä liikkuvia osia. Siksi sen elinikä on hyvin pitkä, jopa yli 20 vuotta.
 6. Miten Lite Lion Solar järjestelmä toimii? Järjestelmä pohjautuu aurinkoenergiaan, mutta myös muihin fysikaalisiin ilmiöihin. Tarkempi toimintatapa on kaupallisesti suojattu.
 7. Onko järjestelmä vaarallinen, tuleeko siitä säteilyä? Lite Lion Solar ei sisällä radioaktiivisia komponentteja. Toimintatavasta johtuen jopa sen lämmöntuotto on alhaisempi kuin perinteisten laitteiden aiheuttama hukkalämpö.
 8. Voiko laitteiston sijoittaa ulos talven yli? Pohjolan talvi on kylmä, alle 0° C. Järjestelmän komponentteja, aurinkopaneeleita lukuun ottamatta, ei voi sijoittaa ns. kylmään tilaan, jossa lämpötila voi pudota alle 0° C yli 24 tunnin ajaksi.
 9. Onko Lite Lion Solar järjestelmä kallis? Verrattuna saavutettuun vuotuiseen energiamäärään /aurinkopaneelien pinta-ala, järjestelmä on halvempi kuin mikään muu vaihtoehto. Pelkästään ulostulotehoon verrattuna järjestelmä maksaa enemmän, koska varavoimana käytettävät akut sisältyvät aina hintaan.
 10. Meillä on jo rakennuksessa 4 vuotta vanhat aurinkopaneelit. Pitääkö kaikki vaihtaa? Järjestelmän voi päivittää uuteen ilman paneelien vaihtoa. Vaihtamalla tilalle Lite Lion Solar laturin ja invertterin sekä lisäämällä akut, järjestelmä tuottaa vuodessa energiaa 3- kertaisen määrän aiempaan verrattuna.
 11. Milloin laitteita on saatavana? Massatuotanto alkaa heti, kun tehtaat ovat valmiina. Todennäköisimmin vuoden 2025 aikana.
 12. Missä laitteisiin voi tutustua? Tällä hetkellä esittelylaitteisto on Liettuan Kaunasissa. Sopimuksen mukaan voimme järjestää esittelytapahtuman toivomassanne maassa olosuhteista riippuen. Ota yhteyttä.
Cart
Your cart is currently empty.